3 STEG FÖR ARBETET I SKOLAN

Arbetet i skolan för att skapa en positiv kultur och förhindra sexuella trakasserier bör ske i olika steg – med olika fokus. Det handlar om att:

1. FRÄMJA – jobba på förhand för att undvika

2. FÖREBYGGA – kartlägga och motverka risker

3. ÅTGÄRDA – utreda och åtgärda situationer som sker

ArbetA långsiktigt så slipper ni släcka bränder

Det kan vara lätt att fastna i det åtgärdande arbetet som innebär att en gör något först när det faktiskt hänt något. Men det är både mer resurs- och kostnadseffektivt att arbeta främjande med mer långsiktigt arbete istället för att släcka bränder som hela tiden fortsätter att uppstå. Det främjande arbetet är svårt att mäta och förändringen sker över lång tid, vilket gör att det ofta bortprioriteras, trots att det är det viktigaste arbetet för att få bukt med sexuella trakasserier i skolan.

Att FRÄMJA handlar om att hitta och stärka positiva förutsättningarna för likabehandling och i detta fall samtyckeskultur. Det handlar om åtgärder och aktiviteter som genomförs oavsett om det finns något aktuellt problem eller inte. En främjande åtgärdsplan riktar sig till ALLA och inte bara individer involverade i problem. Det främjande arbetet innebär att vi uppmuntrar och skapar förutsättningar för:

Samarbete, delaktighet och inflytande

Tillitsfulla relationer

Samtal för att bryta tystnadskulturen

Normmedvetenhet

Inkludering

Likvärdig behandling

Nolltolerans på riktigt

Gör vår webbutbildning!

Ett första steg på vägen kan till exempel vara att göra vår Backautbildning. Genom webbutbildningen kan du som lärare eller skolpersonal tillsammans med din klass genomföra en halvdags-workshop där ni tillsammans får kunskap om sexuella trakasserier, normer, machokultur och får genomföra samtal, diskussioner och övningar.