ORDET TRAKASSERIER

Ordet trakasserier anspelar på handlingar och beteenden som kränker en person och dennas värdighet, och om kränkningarna är sexuella kallas de därför för sexuella trakasserier.

Ur Svenska Akademiens ordbok:
”Trakasserier: (på ett upprepat l. i tiden utdraget sätt) medvetet utsätta (ngn) för obehag l. kränkande behandling, förfölja l. ansätta l. plåga.”

OM SEXUELLA TRAKASSERIER

Diskrimineringslagen beskriver sexuella trakasserier som ”[…]ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.” Det kan alltså handla om blickar, ovälkomna gester och inviter eller glåpord. Sexuella trakasserier är en väldigt bred typ av diskriminering och behöver alltså inte bara vara fysiska övergrepp.

OM SEXUELLT OFREDANDE

I brottsbalken beskrivs sexuellt ofredande som att “genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet.” Det kan till exempel handla om tafsande eller blottande, och kan leda till böter eller fängelse i upp till två år.

VEMS ANSVAR ÄR DET ATT FÖLJA UPP TRAKASSERIER I SKOLAN?

I Skollagen finns regler för hur skolor ska arbeta mot diskriminering och kränkande behandling. lärare och all övrig personal måste anmäla till rektorn om de får kännedom om att en elev upplever sig blivit utsatt för sexuella trakasserier i skolan. Rektorn måste i sin tur anmäla till sin huvudman, vilket i regel är kommunen eller styrelsen som är ansvarig för skolverksamheten. För anmälningar av sexuella trakasserier krävs inga bevis. De verksamhetsansvariga har ansvar för att snabbt utreda anmälan och bedöma vilka åtgärder som ska vidtas.

Har du utsatts?

Läs mer om var du kan vända dig om du eller någon du känner har utsatts för övergrepp, sexualbrott eller sexuella kränkningar.

image/svg+xml