VAD SÄGER LAGEN OM
SEXUELLA kränkningar?

När det gäller sexuella trakasserier i skolan är det skollagen, diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen som gäller. Här kan du se vilken lag som gäller vid vilket tillfälle.

Skollagen, kapitel 6:
Reglerar utbildningsanordnarens, skolpersonalens och huvudmannens skyldighet att anmäla, utreda och åtgärda sexuella trakasserier när det framkommer att en elev blivit utsatt för detta i samband med verksamheten.  Enligt skollagen får heller inte ”Huvudmannen eller personalen […] utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling.”.

Arbetsmiljölagen:
Gäller sexuella trakasserier mellan personal där trakasserierna klassas som kränkande särbehandling – vilket är ett vidare begrepp än diskriminering.

Diskrimineringslagen:
Gäller både när sexuella trakasserier förekommer mellan personal men också när en elev blivit utsatt – och då oavsett vem det är som trakasserat eller kränkt eleven sexuellt (andra elever, skolpersonal eller av skolan inhyrda konsulter). Lagen säger såhär om sexuella trakasserier bland elever:

7 § Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev, student eller studerande som deltar i eller söker till utbildningsanordnarens verksamhet anser sig i samband med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är utbildningsanordnaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden.

Du ska alltid känna dig trygg

Det innebär att du som elev alltid har rätt att känna dig trygg på din skola! Du har rätt att inte bli trakasserad av vare sig lärare, skolpersonal eller andra elever. Lärare och all övrig personal måste anmäla till rektorn om de får kännedom om att en elev upplever sig blivit utsatt för sexuella trakasserier i skolan. Rektorn måste i sin tur anmäla till sin huvudman, vilket i regel är kommunen eller styrelsen som är ansvarig för skolverksamheten. För anmälningar av sexuella trakasserier krävs inga bevis. Så fort trakasserier misstänkts är ansvarig på skolan är skyldig att både utreda om sexuella trakasserier förekommer och också vidta lämpliga åtgärder.